REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.olejezkujaw.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep – sklep internetowy znajduje się pod adresem www.olejezkujaw.pl i umożliwia dokonywanie zakupów przez Internet.

Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu Skolej SC Robert Skrzypek, Paweł Skrzypek Kościelec 95A, 88-170 Pakość, Tel./fax: 52 351 14 69, Tel. kom.: 509 264 081, E-mail: skolejps@op.pl,

NIP: 556-270-70-26, REGON:340703876.

Kupujący – Osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Towary – artykuły spożywcze sprzedawane za pośrednictwem Sklepu.

Zakup w sklepie internetowym http://www.olejezkujaw.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Przepisy Regulaminu nie stoją w sprzeczności z powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

PROCEDURA ZAKUPU I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w sklepie www.olejezkujaw.pl jest jednoznacznym potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z regulaminem oraz akceptacją wszystkich jego postanowień (punktów) bez zastrzeżeń.

Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Towarów. Sprzedawane towary wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdego zakupu dołączona jest faktura VAT.

Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Sprzedającego.

Warunkiem otrzymania faktury VAT na osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jest dokładne podanie NIP.

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką  fakturę VAT, jeżeli w procedurze zakupu podał wymagane dane.

W celu złożenia zamówienia można dokonać rejestracji poprzez opcję ( rejestruj się ) i podając swoje dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia lub złożyć zamówienie bez rejestracji. W zamówieniu Klient wskazuje zamówione produkty, sposób płatności oraz sposób realizacji zamówienia. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje - drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz informację o przewidywanym terminie realizacji.

Każde zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedającego. Brak potwierdzenia zamówienia w powyżej wskazanym terminie oznacza, że umowa w kształcie wynikającym z zamówienia nie została zawarta.

Sprzedający jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Kupującego danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Sprzedający może powstrzymać się od realizacji zamówienia, aż do ich wyjaśnienia. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem zamówienia należność.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe lub wystąpił ich brak i nie można ich ustalić przez Sprzedającego nie będą realizowane.

Termin realizacji zamówienia wynosi najdłużej od 3 do 5 dni roboczych. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, lub/oraz - płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego. Wysyłki odbywają się w dniach: od poniedziałku do piątku. Dostawa towaru przez firmę kurierską jest realizowana, po wysyłce przez Sprzedającego, od 1 do 3 dni roboczych.

DOSTAWA TOWARU

Odbiór własny - Kupujący nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zamówienia. Odbiór własny jest możliwy w sklepie przy zakładzie: Skolej SC Robert Skrzypek, Paweł Skrzypek Kościelec 95A, 88-170 Pakość, Tel./fax: 52 351 14 69, Tel. kom.: 509 264 081, E-mail: skolejps@op.pl poniedziałek – piątek w godzinach 08.00-16.00, sobota 8.00-13.00

Wysyłka w formie dostawy pod wskazany adres na terenie Polski. W przypadku złożenia zamówienia z opcją dostawy produktów do miejsca wskazanego przez Klienta, ponosi on dodatkowo koszt przesyłki w wysokości:

15 zł - przesyłka kurierska poprzez firmę spedycyjną  FEDEX przy płatności za przesyłkę przelewem realizowanym przed wysyłką zamówienia. Przelew na rachunek bankowy: Bank BGŻ BNP Paribas SA      75 2030 0045 1110 0000 0179 1800

18 zł – przesyłka kurierska poprzez firmę spedycyjną przy płatności za pobraniem

0 zł - przesyłka darmowa dla zamówień powyżej 300 zł.

Wysyłka zagraniczna - prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem: 509-264-081, e-mail: skolejps@op.pl

Kupujący jest zobowiązany skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Kupujący powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządzić protokół szkody.

REKLAMACJA

W przypadku stwierdzenia, iż Towary są wadliwe, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego w przeciągu tygodnia od daty otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności Towarów z Umową sprzedaży.

Reklamacja powinna zawierać opis wady Towarów, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

Do reklamowanych Towarów należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanych Towarów na własny koszt na adres Sprzedającego. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionych Towarów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z póżn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towarów.

Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach: 

świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności od użycia,

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po otrzymaniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1. niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towarów w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

Koszty wysyłki zwracanych Towarów ponosi Kupujący.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

Sprzedający gwarantuje zwrot ceny Towarów oraz kosztów wysyłki Towarów do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone - prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.

Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedającego. W tym celu Kupujący powinien wysłać taką prośbę na adres skolej@op.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) i inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 10 listopada 2017 roku.