Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej jako: „RODO”), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Skolej SC Robert Skrzypek, Paweł SkrzypekKościelec 95A88-170 Pakość (dalej jako: „Administrator”).

2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub e-mail: zamowienia@olejezkujaw.pl

3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponadto przetwarzamy dane Państwa pracowników i współpracowników, które nam Państwo przekazali i będą przekazywać w trakcie współpracy w związku z tym, że: zwrócili się Państwo do Administratora o sporządzenie oferty lub dokonali Państwo u Administratora zakupu towarów albo zawali Państwo z Administratorem umowę.

4) Administrator przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności, stanowisko, adres e-mail, dane kontaktowe dane adresowe, (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, telefon kontaktowy); dane dotyczące rachunków bankowych, dane z umów (np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki realizacji) numer dowodu osobistego lub PESEL, nr NIP, REGON, KRS.

5) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)- f) RODO w celu:

- przedstawiania ofert lub rozpatrywania zapytań ofertowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Administratora.

- zawarcia i realizacji umowy, w tym zapewnienia należytej jakości towarów i usług, monitorowania i weryfikacji poprawności umowy - przez cały czas trwania współpracy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, rozpatrzenia reklamacji.

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych poprzez wystawianie, księgowanie i przechowywanie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych;

- realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

- marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora,

- ustalania, obrony i dochodzenia praw i roszczeń Administratora, w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.

- dokonania oceny Państwa wiarygodności płatniczej.

6) Państwa dane osobowe przekazujemy:

- podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług w tym między innymi: firmom obsługującym nasze systemy informatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, rachunkowe, audytowe, z zakresu obsługi danych osobowych, naszym podwykonawcom wspierającym nas w obsłudze Państwa, np. podmiotom świadczącym dla nas usługi transportowe; firmom prowadzącym obsługę pocztową - w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej; firmom prowadzącym obsługę kurierską - w przypadku konieczności dostarczenia towaru lub dokumentów za pośrednictwem kuriera; podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np.bankom); ubezpieczycielom transakcji; podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, organom władzy publicznej w tym m.in. sądom, komornikom, organom administracji i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;

7) Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania.

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że mają Państwo następujące prawa wynikające z RODO:

- prawo dostępu do danych i ich poprawiania, prawo do sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

- Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.